Protokoll Styrelsemöte Tornedalingar i Umeå 2008-09-08

Plats:

Lärarförbundets regionkontor, V Esplanaden 19. Umeå

Närvarande:

Arent Hanno, ordförande
Hans Allergren, kassör
Margaretha Bucht Bråting, ledamot
Helge Laakso, styrelsesuppleant
Britta Häggberg, sekreterare

1.
Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll

2. Dagordningen och val av protokolljusterare

Dagordningen godkändes
Protokolljusterare: ordföranden och Margaretha Bucht Bråting

3. Information om föreningens ekonomiska läge

Kassören Hans Allergren informerade om kassabeståndet och om utgifter i
samband med utflykten till Nordmaling och övriga aktuella utgifter.

Inskrivna medlemmar i föreningen är i dagsläget 112 varav 109 har betalat
medlemsavgiften.

Föreningens ekonomi lades till handlingarna.

4. Våra stadgar

Förslaget till våra stadgar som krympts ner från fyra till två sidor genomgicks.
Föreslås att slå ihop stadgar och målsättning och kalla allt för stadgar. Styrelsens förslag lämnas för beslut till årsmötet.
Stadgeförslaget bilägges protokollet.

5. Surströmmingsfest

Vi beslutar att flytta surströmmingsfesten från Ytteråträsk till Bygdegården i Tavelsjö och fastställer datum till den 18 oktober kl 15.00.

Vi beslutar att föreningen sponsrar buss + lokal och ev. underhållning.
Anmälningsavgiften bestäms till 100:- per person.

Arent tar kontakt med festkommittén om detaljerna kring arrangemanget.

6. Besök av Bengt Pohjanen

Arent meddelar att Bengt Pohjanen har fått förhinder att besöka oss i oktober som tidigare meddelats. Besöket kan ske tidigast i januari 2009. Vi beslutar att Hans tar kontakt med Inger Sikström på Stadsbiblioteket om eventuell författarafton, där fler kan ges möjlighet att lyssna på Bengt.

7. Namnbyte av Festkommitté samt datum och plats för årsmötet

Beslutas om namnbyte av Festkommittén. Det nya namnet blir Programråd.

Vi beslutar genomföra Årsmötet den 22 november kl. 15.00.

Meddela valberedningens sammankallande Ann-Marie Sjögren om man inte önskar stå till förfogande för omval.

Arent kontaktar Programrådet om plats och övriga detaljer kring arrangemanget.

8. Nästa styrelsemöte

10 november kl. 18.00

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades. Mötet avslutades