Protokoll styrelsemöte STR-T  2008-03-10

Plats:

Lärarförbundets regionkontor
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Närvarande:

Arent Hanno, ordförande
Britta Häggberg, sekreterare
Margaretha Bucht Bråting, ledamot
Hans Allergren, kassör
Ingegerd Lindmark, ledamot
Gunborg Söderberg, festkommittén
 

1.  Genomgång av kallelse/dagordning och val av justerare

Kallelsen/dagordningen godkänns. Hans Allergren väljs att justera protokollet.
 

2.  Artikeln på hemsidan

Arent passar på och tackar Hans för den fina artikeln på hemsidan från vårt möte om konstverken längst Konstenvägen Sju älvar den 18 februari på Öbacka. Även festkommittén ska ha ett stort tack för det arbete de lagt ner.

För att göra oss mer synliga vill Gunborg att vi inför artiklar från våra träffar och sammankomster av olika slag i dagspressen

Vi utser Gunborg att utforma och införa artiklar under föreningsguiden. Gunborg tar på sig att skriva artiklar från våra olika aktiviteter.
 

3.  Aktiv medlemsrekrytering

Vid genomgång av listan över våra medlemmar framkom att 21 medlemmar inte betalat medlemsavgift.

Diskussion fördes om avgiftens storlek för ensamstående kontra familj. Framkom att avgiftens storlek är mycket låg i förhållande till det man får. Tidningen MET är väldigt dyr att ge ut.
 

4.  Föreningslokal

Arent har återigen varit i kontakt med Tomas Savilahti på Umeå kommun för att försöka få en lokal för våra sammankomster. Svårt att få besked, vi fortsätter att jobba med frågan.

Diskussion fördes om hur många tornedalingar det finns i Umeå. I samband med detta diskuterades vårt kulturarv i Tornedalen.

Hur har vårt kulturarv i Tornedalen påverkat oss?

Förslag på att bilda en intressegrupp/aktivitetsgrupp om och hur kulturarvet påverkat oss.  Bidrag till detta borde vara möjligt.

Vi beslutar att gå ut med förfrågan till våra medlemmar om det finns intresse för ev. studiecirkel i ämnet.
 

5.  Översyn av våra stadgar

Genomgång och diskussion av våra stadgar från 1988.

Arent efterlyser en förenkling av stadgarna.

De stadgar som STR-T lokalavdelning Stockholm har  känns mer aktuell enligt Hans.

Vi föreslår en arbetsgrupp som ser över våra stadgar. Hans och Ingegerd utses att se över stadgarna till nästa möte.
 

6.  Årskongressen i Övertorneå

Arent efterfrågar förslag på frågor till kongressen. Meddela Arent och Hans före den 26 april om vi har någon angelägen fråga för dem att ta upp.

Gunborg är intresserad att vara med på kongressen om det finns plats på resan till Övertorneå. Arent meddelar Gunborg.

Eventuellt kommer ordförandena att bli kallade till framtida möten med förbundsstyrelsen.  Frågan går till Hans om han är intresserad av att vara Arents ersättare.

Vi beslutar att Hans utses till Arents ersättare.
 

7.  Medlemsresa till Nordmaling

a) Tidpunkt:  Lördagen den24 maj

b) Organisation:  Håkan Pettersson har lovat organisera och vara ansvarig för dagen. Uppdraget har han tillsammans med Gunborg Söderberg och övriga i festkommittén.

c) Förslag till avsättning av pengar till resan.
Buss 4500
Mat  6000
Div.   500
Ca. 11000 totalt

Vi föreslår att medlemmarna betalar 100:- och icke medlemmar betalar 200:-

Vi beslutar att föreningen bidrar med 7000 kronor till aktiviteten.

Diskussion fördes om hur många anmälningar vi måste ha för att kunna genomföra resan. Var går smärtgränsen?

Efter diskussion beslutar vi att smärtgränsen bör gå vid minst 25 anmälda deltagare.

Anmälan ska gå till festkommittén.

Gunborg tar kontakt med Håkan Pettersson och Arent beställer bussen.

Vi beslutar att lägga inbjudan på hemsidan och i föreningsguiden i dagspressen 

8.  Reseräkningar eller ersättning för andra utlagda kostnader

Ingegerd Lindmark lämnar reseräkning till Hans för utbetalning. Även andra utgifter exempelvis fikabröd och frimärken ersätts efter uppvisande av kvitto till kassören.
 

9.  Nästa styrelsemöte

Måndagen den 5 maj kl 18.00. Arent ordnar med fika till nästa möte.
 

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 
Vid protokollet

 

Britta Häggberg
Sekreterare
Hans Allergren
justerare