Protokoll: Styrelsemöte STR-T 2007-10-03

 

Plats:
Finska Klubben
Mariehemsvägen 2 L
906 54 Umeå.

Närvarande:
Arent Hanno, ordförande.
Margaretha Bucht Bråting, sekreterare
David Edlund, vice ordförande.
Ann-Mari Sjögren, ledamot
Håkan Pettersson, suppleant
Birger Engström,  repr. STR-T förbundet
Gunnel Wiren, festkomittén
Anders Kohkoinen, hemsidan

1.Mötets öppnande:
Ordförande Arent Hanno öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes.

3. Information av Anders Kohkoinen ang. hemsidan för STR-T:
Arent hade bjudit in Anders Kohkoinen för att informera och presentera ett förslag till hemsida för Tornedalingarna i Umeå. Annika Kohkoinen har omarbetat en del och gjort förslag på en förändring av den nuvarande hemsidan.

Styrelsen tog aktivt till sig presentationen och beslutade att diskutera saken vidare, för att senare återkomma till Anders och Annika Kohkoinen angående hemsidans behov av förändring och aktivering.

4. Hur har året varit?
Styrelsens utvärdering: Tyvärr har dom planerade aktiviteterna för året inte lyckats särskilt bra.

Resan till Ikea i Haparanda/Torneå, till Svansele och  Älgens Hus, Olofsfors bruk visade sig inte vara riktigt lyckade förslag. Däremot blev Surströmmingsfesten i Flurkmark väldigt lyckad!

Styrelsen tog detta i beaktande och diskuterade hur, vad och varför aktiviteterna inte riktigt attraherade. Var resmålen för långt bort geografiskt, kändes det besvärligt, var dom ointressanta, kostsamma eller fel i tid o s v.?  Kanske kortare utflykter, närmare geografiskt är att föredra?

5. Information från Riksförbundet:
Birger Engström närvarade Riksförbundets årsmöte i Rantajärvi, april 2007 och informerade om detta.

Den nya styrelsen: Se föregående protokoll  2007-05-08 och/eller på STR-T´s hemsida.

6. Årsmöte:
Tid: 17 november 2007 kl.15.00
Plats: Aschanska villan

Kostnad och program: c:a 240:- / person (inkluderar allt), dock inte föreningens sponsring! Gunnel presenterade förslag och återkommer med närmare detaljer om meny och pris/person efter ”avdrag”.

7. Styrelsens förslag till aktiviteter för det nya verksamhetsåret:

  • Nordmaling, ex. studiebesök på kyrkomuseet, skolmuseeet i Rundvik kombinerat med Olofsforsbruk och mat på Levar Hotell. April månads senare hälft, förslagsvis.
     

  • Sammankomst med någon underhållare. Styrelsen ska fundera mer på det. Förslag mottages med tacksamhet!
     

  • Surströmminsfest, traditionsenligt.

8. Budgetförslag för 2008-års verksamhet:
Efter Arents presentation av kassör Ann-Mari Åströms dokumenterade budget, visar det sig att vi har god ekonomi och godkänner budgetförslaget för 2008.

Tilläggas kan att vi kan äska pengar från Umeå kommun, som den minoritet vi är, om vi finner behov för det.

9. Övriga frågor:
Inga!

Därmed var mötet avslutat och Arent tackade alla som närvarat, samt Gunnels medhavda kaffe med dopp.

 

Margaretha Bucht Bråting           
Sekreterare                                   

 

Arent Hanno
Justerare