Protokoll: Årsmöte STR-T 2007-11-17

 

 1. Årsmötets öppnande:
  Ordförande Arent Hanno öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
   
 1. Presentation av våra gäster:
  Arent presenterade våra gäster: Tore Hjort, STR-T´s ordförande; Tapio Tamminen, Finska-Klubbens ordförande och Anders Kohkoinen, skapare och presentatör av vår nya hemsida.
   
 1. Dag och arbetsordningens godkännande:
  Dagordningen samt arbetsordningen godkändes.
   
 1. Årsmötets utlysande:
  Ja, årsmötet är stadgeenligt utlyst.
   
 1. Val av funktionärer för årsmötet:
  Tore Hjort, ordförande
  Margaretha Bucht Bråting, sekreterare
  Ingrid Larsson, protokolljusterare och rösträknare
  Helge Pesonen, protokolljusterare och rösträknare
   
 1. Att utse en ansvarig för rapportering till tidning VK/VF och MET.
  Birger Engström utsågs att ansvara för rapportering från årsmötet till tidningar VK/VF, MET, samt Haparandabladet.
   
 1. Verksamhetsberättelse:
  Arent läste upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 18/11 2006 - 17/11 2007. Ordet var fritt, inga synpunkter framkom d v s Verksamhetsberättelsen godkändes Verksamhetsberättelsen finns att läsa på hemsidan.
   
 1. Ekonomisk berättelse:
  Arent redovisade föreningens ekonomiska ställning för 2007; inkomster, utgifter och behållning samt budgetförslag för 2008 gällande inkomster och utgifter. Ordet var fritt. Den ekonomiska berättelsen för 2007 samt budgetförslaget för 2008 godkändes.
   
 1. Revisorernas berättelse:
  Vanja Edlund läste upp revisorernas berättelse. Räkenskaperna var noga granskade och godkända av
  revisorerna Hubert Taavola och Vanja Edlund. Speciellt tack till den fantastiska kassören Ann Mari Åström från revisorerna!
   
 1. Styrelsens ansvarsfrihet:
  Ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ett ja!
   
 1. Avbrott för musikframträdande: Anna-Lena Kanon, vår musikaliska gäst underhöll oss med vacker musik, ett skönt avbrott med helt andra toner!
   
 1. Tapio Tamminen presenterar Finska Klubben:
  Tapio Tamminen, ordförande i Finska Klubben i Umeå, Uumajan Suomalainen Kerho, berättade om    Finska Klubbens grundande 1956, dess historik, verksamhet, olika evenemang o s v. Han inbjuder oss att delta i olika utbud ex. bastubad, danser, konserter, teater mm.. Det är möjligt för oss att ”låna” Finska Klubbens radiotid ( söndagar) om vi så önskar. Till samarbetsprojekt inbjudes!
   
 1. Presentation av vår nya hemsida:
  Anders och Annica Kohkoinen har förnyat vår hemsida. Anders presenterade den nya hemsidan, vilken
  förhoppningsvis inspirerar till mer nyfikenhet och kontakter tornedalingar emellan. Möjlighet finns att
  dela med sig av minnen, foton, bilder, recept, nyheter, planeringar, att skriva i gästboken och mycket,
  mycket mer.
   
 1. Den avgående styrelsens förslag till aktiviteter och budget för kommande verksamhetsåret:
  Förslag från den avgående styrelsen till aktiviteter: Nordmaling, studiebesök på kyrkomuseet i Rundvik, Olofsfors bruk och mat på Levar Hotell. April månads senare hälft, förslagsvis. ”Mindre” sammankomster med någon underhållare, ex på något café. Surströmmingsfest, traditionsenligt och
  Årsmöte med middag i november eller julfest i samband med årsmötet. Vid förfrågan önskar ca 50% en julfest i samband med årsmötet.

  Budgetförslag för verksamhetsåret: Arent presenterade budgetförslaget, inga synpunkter framkom från åhörarna. Förslaget godkändes.
   
 1. Val av föreningens ordförande för 1 år:
  Aret Hanno med acklamation.
   
 1. Val av två styrelseledamöter för 2 år:
  Hans Allergren
  Britta Häggberg
   
 1. Val av en styrelsemedlem för 1 år (fyllnadsval):
  Ingegerd Lindmark (fyllnadsval efter avgående David Edlund)
   
 1. Val av styrelsesuppleant för 2 år:
  Helge Lakso
   
 1. Val av revisor och revisorsuppleant för 1år:
  Vanja Edlund
  Berit Boström
   
 1. Val av tre deltagare för festkommittén:
  Kerstin Gustavsson
  Gunborg Söderberg
  Helge Pesonen
   
 1. Val av tre medlemmar i valberedningen:
  Ann-Mari Sjögren, sammankallande
  Ragnar Pekkari
  Irma Larsson
   
 1. Val av en representant samt ersättare till förbundets kongress i Övertorneå:
  Styrelsen utser representanter till mötet.
   
 1. Information från STR-T av förbundsordföranden Tore Hjort:
  Tore Hjort, vald till förbundsordförande maj 2007, presenterade sig själv och informerade om STR-T
  om riksförbundets nya policy att värna om minoritetsspråket meänkieli, bl a genom att förstärka
  kunskapen om vårt speciella språk. Det är inte enbart en språk- och kulturfråga utan även en
  samhällelig fråga.
   
 1. Avtackning av styrelsemedlemmar samt övriga funktionärer:
  De avgående ledamöterna:
  David Edlund vice ordförande; Ann-Mari Sjögren styrelseledamot;  Ann-Mari Åström kassör och Gunnel Wirén festkomittéansvarig avtackades med  blommor och presenter. Likaså blev Harriet Kuoppa uppvaktad med present för sitt nyförvärvade och för oss värdefulla arbete inom meänkieli.
   
 1. Övriga frågor:
  Studenter efterlystes till föreningen och funderingar kring den nya flaggan framkom. Finns det stadgar  gällande flaggan, kan/får den användas fritt?  Anledning finns att i kongressen ta upp frågor och diskussioner som finns angående flaggans användande m m.
   
 1. Årsmötet avslutas med Tornedalssången, en union sång till Tornedalen,  Tornionlaaksolle.
  Arent tackade ordförande Tore Hjort och alla som närvarat för trevlig samvaro.

Umeå 17 november 2007.

  

Margaretha Bucht Bråting
Sekreterare

 

Ingrid Larsson                                                             Helge Pesonen
Justerare                                                                       Justerare

 

Helge Pesonen
Justerare